• Tööaja arvestussüsteemid
  • Töölepingute ja juhatuse liikme lepingute vormistamine, muutmine ning lõpetamine
  • Ametijuhendite koostamine ja muutmine
  • Isikukaartide täitmine (ei ole kohustuslik)
  • Personalialaste dokumentide vormistamine (käskkirjad, teatised,)
  • Töökorralduse reeglid (vana nimega töösisekorraeeskirjade) koostamine
  • Puhkusegraafikute ja ajakavade koostamine
  • Töölähetusdokumentide koostamine
  • Dokumentide arhiveerimine (Säilitame Teie dokumente seaduses ettenähtud korras)